trading-rafa

APPLE is ending the triangle

Kort
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
I think that in next earnings comunication... the price will fall.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.