NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
CL1! , olja : vill gärna se ett utbrott nedåt genom fallande kanal till blå zon för att samla upp köpare.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.