NYMEX:CL1!   Lätta råoljeterminer
Går in direkt i en kort i oljan
Svansen på candle får mig att tro att säljarna finns här
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.