TRADAREN

Good RR-setups can be placed, buy on break down.

Kort
XETR:DAX   DAX-indexet
As title says
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.