Luspank

Data Dog INC ökar

Lång
NASDAQ:DDOG   Datadog, Inc
Adderade 1,5 post ytterligare via automatiserat bud på 101, ev SL vid stängning under röd area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.