TVC:DJI   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Hope that we can get a nice chance to go long. Don’t forget the stops, they will probably try to take out the week positions.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.