TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Det veckovisa återhämtningsmotståndet för US-dollarindex är en mardröm för aktiemarknaden och valutacirkeln. Närhelst US-dollarindexet stiger kommer börsen och valutacirkeln att inleda en nedgång eller sjunka!

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.