Tradekursen

US500 short, 2:nd trade of the day

Kort
CME_MINI:ESZ2022   E-MINI S&P 500 FUTURES (DEC 2022)
Short att higher timeframe level with a lower timeframe confluation. That is in this case a break of market structure and a FVG to short from after a displaysment leg down.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.