Investoz

JonDeTech Sensors AB

OMXSTO:JDT   JONDETECH SENSORS AB
Om företaget:

JonDeTech Sensors är en utvecklare av infraröda sensorer som används för kontaktlös mätning av temperatur och olika värmeflöden. Bolagets teknik är egenpatenterad och används bland konsumentelektronik, medicinteknik samt industri. Exempel på produkter där bolagets teknik används inkluderar överhettningsskydd, personlig skyddsutrustning, samt sensorer för närvarodetektion.

Analys:

I mars meddelade Jondetech att Jiuyou Fund hade ingått avtal angående en investering om 40 miljoner kronor. I maj meddelades det dock att betalning av de 20 miljoner kronor som enligt avtalet skulle överföras till Jondetech var försenad.
Jondetech och Jiuyou Funds hade kommit överens om en investering värd 40 miljoner kronor där 20 miljoner var tänkt att överföras till Jondetechs svenska bankkonto medan 20 miljoner skulle överföras i lokal valuta till ett helägt dotterbolag i Kina till Jondetech.
"Parterna bedriver fortsatta diskussioner om tidpunkten och formen för sådana investeringar. Ytterligare information kommer att offentliggöras så snart en överenskommelse har nåtts", heter det.

Detta pressmeddelande sänkte kursen med drygt 30% och en köpsignal utlöstes. Det är dock stor sannolikhet att under de kommande 10 dagarna, så kommer kursen att vara antingen kring dagens nivåer eller lägre. Det är därmed förenat med en stor risk att ens kapital minskar ytterligare vid en investering på kort sikt. Därför är det bäst att ha ett längre tidshorisont med som minst 2 månader om man väljer att investera i JonDeTech och med flera småköp under dessa dagar och att aldrig investera med ett engångsbelopp.

Den största handelsvolymen ligger mellan intervallen 9,95 - 14,5 med en medelpunkt på 12,7 där de flesta köpen utfördes.

Mål om 2 månader är mellan intervallen 12,65 - 16,70 vilket som mest ger ca 55% potentiell vinst på det investerade kapitalet och som minst ca 20%. Denna strategi är tidsbestämd och högre eller lägre kurser kan givetvis inträffa under eller efter denna period.

Att handla med aktier är förenat med risk och jag tar inget ansvar för eventuella förluster. Detta är enbart en personlig analys baserat på signaler från en egen programmerad aktieindikator som hittar aktier i köpvärda zoner i förhållande till aktiens "riktiga" värde.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.