Investoz

Den 10 åriga långa räntan och aktiemarknadens utveckling

Investoz Mod Uppdaterad   
ECONOMICS:SE10Y   None
Ända sedan 90-talet har den långa 10-åriga räntan sjunkit både i USA och Sverige. De långa marknadsräntorna visar att förtroende för egna landets ekonomiska politik har ökat de senaste 30 åren. Under 90-talet var förtroendet lågt globalt och inflationen hög. I takt med att inflationen har stadigt gått ner sedan dess, så har de långa räntorna följt efter.

Dagens höga inflation eldar på de långa räntorna och förväntas stiga tills FED kommer med räntehöjningar som man har flaggat för. Men FED och övriga centralbanker globalt sitter i kläm och har en svår ekvation att lösa. Varför? Centralbanker har ett ansvar över penningpolitiken och att upprätthålla en stabil inflationsnivå samt att ha en hållbar tillväxt och hög sysselsättning.

Sedan finanskrisen 2009 har centralbankerna drivit en synnerligen expansiv penningpolitik. Samtidigt har alltför låga räntor bidragit till allt högre värderingar på tillgångsmarknaderna. Man sänkte styrräntan, vilket pressade ner både inflation och de långa räntorna och arbetslösheten minskade stadigt.

Alla dessa exceptionella stimulansåtgärder som vidtagits har gjort att räntemarknaden och dess avkastning blivit försumbar. Så, om avkastningen på räntebärande tillgångar har varit försumbar, så har investerarna tvingats att söka avkastning på aktiesidan och därmed ökat sitt risktagande. Detta har bidragit till större finansiell instabilitet. Man kan se på FED och centralbankerna på två sätt, som jag ser det.

1. Hade centralbankerna inte tagit ansvar i kriser som finanskrisen 2009 och under pandemin 2020 så hade vi fått ett totalt sammanbrott i världsekonomin.

2. Å andra sidan så har centralbankerna bidragit till att räntemarknaden inte har gett någon avkastning, vilket har bidragit till att investerare har sökt sig till aktiemarknaden. Men visst, enbart räntor och obligationsköp räcker inte för att blåsa upp en börsbubbla. Men att allt fler söker sig till aktiemarknaden, gör det! Det är en mänsklig natur.

Obligationsräntorna stiger igen och det har gått 30 år sedan 10-års räntorna steg så mycket i början på året. De kommer troligtvis att fortsätta stiga och innan vi går in i en så kallad räntehöjningscykel, så tror jag på en höjning i 10-åriga räntan på 100 räntepunkter innan den sedan sjunker mot nivåer från 2018.


Förhållandet mellan MA50 och MA200 för US10Y-US02Y, har varit en pålitlig indikator. När skillnaden mellan US10Y-US02Y stiger innerbär det en sämre avkastning på börsen och främst tänker jag på de stora index.
Räknar man avkastningen från att MA50 korsar upp över MA200 på US10Y-US02Y och jämför mot utvecklingen för exempelvis SPX, får man en medelavkastning på ynka +3.5%, där den lilla utvecklingen äts upp av inflationen på en ca 10 års period och den reala utvecklingen hamnar på minus, vilket får anses som en usel avkastning.
Om man däremot endast investerar när räntorna sjunker, dvs när MA50 korsar ner under MA200, så blir avkastningen ca +312%. Sambandet är tydlig mellan lägre US10Y-US02Y och högre avkastning.


En annan intressant observation är att när US10Y-US02Y blir negativ vilket oftast sker när börsen går som varmast, så är snitt tiden ca 35 veckor innan marknaden hamnar i en lågkonjuktur, räknat från att den vänder upp från <0.


Till slut vill jag tillägga att dagarna för att tjäna pengar som i början av pandemin är sedan februari 2021 över. Att köpa dippen har sedan februari 2021 visat sig vara olönsamt där 60% av aktierna har tappat mer än 50% sedan dess. Även börsens tunga jättar som lyft de stora indexen kommer med stor sannolikhet att falla när räntehöjningarna träder i kraft. Frågan är hur mycket? Får vi se en -20% korrigering likt den 2018 innan det vänder igen? En större korrigering mer än -20% kommer trigga igång en större nedgång om inte centralbankerna återigen ingriper, vilket bara skjuter problemen längre fram och ökar skuldberget. En stor korrigering är oundviklig och magnituden av en sådan ökar för varje kris.

***********
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
***********
Kommentera:
Sannolikheten att vi får en korrigering på -20 % till - 25 %, är det faktum att genomsnittsutvecklingen för SPX efter att MA50 korsat upp över MA200 på US10Y-US02Y, har i genomsnitt givit en +3,5% avkastning. SPX står i dagsläget på +26% sedan MA50 > MA200 och ett tapp av hela den utvecklingen är rimlig att anta.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.