jagarbla

Gapclose party

Kort
SP:SPX   S&P 500 Index
Now that the Corona-gap has been filled in the upside, there are plenty of gaps below waiting to be filled. In this scenario, the downward journey starts on the spot with the presumption that the filled gap constitutes a higher low and thus continues the downward channel . To be continued...
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.