koshan211

possible reverlas levels

SP:SPX   S&P 500 Index
These are some of the stronger support points and will likely be one of the reversal points

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.