dinhchien

XAUUSD - Day trade theo kênh Kelter & ADX 27-11-2020

Kort
FX:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Risk: 2%.
...Hoa hồng= 4 USD/trade.
...Trượt giá = 2 ticks.

* Các tín hiệu được kết hợp bởi 2 chỉ báo Kênh Keltner & Chỉ số định hướng trung bình ( ADX ).
1. Xu hướng dài được xác nhận khi cây nến đóng cắt đường trên 2 Keltner .
2. Xu hướng ngắn hạn được xác nhận khi cây nến đóng cắt đường dưới 2 Keltner .
3. Chỉ báo ADX bên dưới được sử dụng để thực hiện Nhập cảnh bằng cách cắt ngang ADX .
... Khi Keltner cho Long là sự giao nhau cho Mua.
... Khi Keltner viết tắt là sự giao nhau cho Bán.
4. Cắt lỗ & Lợi nhuận theo tỷ lệ 1/1. Nó được tính bằng Chỉ báo(ATR) 20 thanh quá khứ
------------

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.