ReutersReuters

Analysguiden: ANALYS Soltech Energy: Fortsatt kraftig tillväxt

Soltech fortsätter leverera stark tillväxt men lönsamheten tyngs. Analysguiden är positiva till att bolaget kan leverera på deras finansiella mål för 2024.

Hög tillväxt men resultatet tyngs

Trots en försämrad konjunkturbild lyckas Soltech Energy öka den organiska tillväxttakten till hela 44% (39% Q3 i fjol och 35% i Q2) och inklusive förvärv ökar intäkterna under tredje kvartalet med hela 119% till 482,5 Mkr (220,1 exkl Advanced Soltech). På grund av kom-ponentbrist och inte minst drastiskt höjda materialpriser samtidigt som Soltech har fastprisavtal på kundsidan tecknade sedan långt tidi-gare, så sjunker dock bruttomarginalen fortsatt och landar på 25% (48% inkl ASAB för Q3 i fjol och 31% i Q2 i år). EBITDA sjunker till -59,9 Mkr (-6,9) och försämringen hänförs förutom till faktorerna ovan, till förluster i Neabgruppen, ett av förvärven från ifjol höstas som visat sig för tungt att vända runt och som nu påverkar resultatet med -44,5 Mkr. Rörelseresultatet landar ytterligare lägre på -89,4 Mkr (-18,2) på grund av ökade avskrivningar efter förvärv.

Extrem efterfrågan men tillfälligt svaga marginaler

Redan den kraftiga organiska tillväxten visar på det mycket stora in-tresset från både privatpersoner och företag att installera solpaneler, för att minska kostnader och i syfte att öka sitt energioberoende. Trots rekordhög inflation, stigande räntor och en begynnande lågkonjunktur framstår marknaden som omättbar och leveranstiderna har ökat rejält trots att bolagen gör allt de kan för att leverera. Samtidigt har kriget i Ukraina och omfattande nedstängningar i Kina inneburit rejäla svå-righeter och kostnadsökningar i försörjningskedjan, vilket i kombinat-ion med fastprisavtal syns på bruttomarginalen. För Q3 har den fallit till svaga 25%, men uppges stabiliseras där för Q4. De oförmånliga avtalen kommer successivt att rulla ur böckerna under Q4-Q1.

Lönsamhetsfokus ger vändning

Det ser ganska klart ut att bolaget kommer att nå sitt omsättningsmål om 1,7 miljarder för innevarande år, och trots ett kärvare finansie-ringsklimat ligger även målet om 4,7 mdr för 2024 inom räckhåll. Vi räknar med att bruttomarginalen stärks under 2023 tillbaka till histo-riska nivåer runt 40% och drygt det så småningom. Med den starka efterfrågan bör inte nödvändiga prishöjningar för att åstadkomma detta vara något större problem. Soltech har också ökat lagerhållning-en för att motverka komponentbristen och inga andra surdegar à la Neabgruppen finns enligt ledningen som nu fokuserar hårt på lön-samhet.

För att bolaget ska lyckas med sina mål för 2024 om 4,7 mdr i omsätt-ning till en rörelsemarginal om 8-10% krävs under kommande två år en fortsatt organisk tillväxt om 40% och förvärvad omsättning om dryga miljarden. Detta bör gå att åstadkomma med kreativitet i finan-sieringen. Prishöjningar tar bolaget en bra bit mot marginalmålet och allmän kostnadsjakt kan ordna resten. Medräknat en förmodligen oundviklig fortsatt utspädning på vägen, landar då P/E-talet på knappt 7 på 2024 års vinst, eller ett EV/EBIT på 4,4. Det är alldeles för lågt för ett bolag som då växer med över 50% per år.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-energy-fortsatt-kraftig-tillvaxt

Join for free to get the full story
News unlock banner