ReutersReuters

Penser Future: FIH-studien inom hemofili A är i gång - Idogen

Q3

Nettoomsättningen kom in på 0 mkr (0) och rörelseresultatet blev -14,4 mkr (-5,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,9 mkr (-9). Det har varit ett händelserikt kvartal med många nyheter från bolaget – bland annat om godkännande för att genomföra den kliniska fas I/IIa-studien inom IDO 8-programmet i Norge, samt en del organisationsförändringar. Vi ser positivt på att bolaget väljer att fokusera helt på FIH-studien med IDO 8 och pausar de andra prekliniska projekten i väntan på klinisk validering inom IDO 8-programmet.

Första patienten in i hemofilistudien efter kvartalets utgång

Bolaget har nu startat sin första studie och första patienten har redan rekryterats i Norge. Detta är den viktigaste milstolpen i bolagets historia. I rapporten har en detaljerad tidslinje publicerats, som visar att första testet av behandlingen kan genomföras först 20 veckor efter att patienten har fått ItolDC-028 injektion. Detta har tidigare presenterats av bolaget och är grunden till våra estimat om studiens omfattning.

Finansiering framåt

För att fortsätta driva utvecklingen framåt står bolaget inför en kapitalanskaffning. Efter kvartalets utgång har styrelsen för Idogen beslutat om en företrädesemission om ca 43,7 mkr, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma den 13 december 2022. Emissionslikviden ska primärt finansiera den kliniska studien för Idogens längst framskridna utvecklingsprogram IDO 8. Vi lämnar bolagets rating oförändrad.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-11-2022 kl. 09:16: https://docs.penser.se/a/3346/IDOGEN20221128.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://future.penser.se/

Join for free to get the full story
News unlock banner