trading-rafa

RJT_PEAKS v1.00 (no limits)

(english)
Will be bullish when the peak of the small blue mountain touch with the great green mountain.
Will be bearish when the peak of the small pink mountain touch with the great red mountain.
Parameters:
  • Number of bars* of the last finished bullish trend (for red/pink mountains)
  • Number of bars* of the last finished bearish trend (for green/blue mountains)
  • Draw mountains over a central Axis
  • Inverse calculation
  • Fill with color only the little (pink/blue) confirmation mountains
(*)Use the measure tool (shift+click on the chart) or the "daterange" tool to get the number of bars.
------------------------------------------------------------------
(spanish)
Será alcista cuando el pico de la pequeña montaña azul toque con la gran montaña verde.
Será bajista cuando el pico de la pequeña montaña rosa toque con la gran montaña roja.
Parámetros:
  • Número de barras* desde la última tendencia alcista terminada (para las montañas rojas/rosas)
  • Número de barras* desde la última tendencia bajista terminada (para las montañas verdes/azules)
  • Dibuja las montañas sobre un eje central
  • Cálculo inverso
  • Rellena sólamente con color las pequeñas montañas de confirmación (rosas/azules)
(*)Utilice la regla de medir (shift+click en el gráfico) o la herramienta "daterange" para hallar
el número de barras.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Web Site ... http://www.tradingrafa.com/
Email ... info@tradingrafa.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Expiry date: does not expire

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?