dman103

High Low Differential Meter

Yet another trend follower that is based on a very simple principle: Take the highest high and lowest low from a user defined bars back period, do an average between them and smooth them up with 3 possible moving averages, VIDYA , EMA and SMA , while VIDYA is the default.
What is VIDYA ?
Variable Index Dynamic Average ( VIDYA ) is similar to the Exponential Moving Average ( EMA ), but automatically adjusts the smoothing weight based on price volatility .

How to use:
GREEN : Up trending
LIGHT GREEN : Up trend reversal might occur.
RED : Down trending
LIGHT RED : Down trend reversal might occur.

NOTE: BAR COLORS are set to TRUE by default!

Follow for more indicators: https://www.tradingview.com/u/dman103/#p...

Appreciation of my work: https://paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: https://www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Pivot Points Algo signals on Youtube https://www.youtube.com/channel/UCFyqab-i0xb2jf-c18ufH0A
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?