a_dema

Cumulative Symbol Change

Some symbols in trading view are cumulative - meaning they increment continuously throughout the trading day and are reset to 0 at the new trading day.
For example USI:CVOLM (Call Volume in Miami).

This script subtracts the current cumulative value from the prior cumulative value, so the change/delta in the cumulative value can be determined bar-by-bar.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?