ProfitProgrammers

MACD Profit Candles

This tool is simple yet very effective. It creates new candles on the chart based on the MACD .

Candles are green when MACD is increasing and red when it is decreasing. All lengths can be adjusted in the input menu and there is an option to plot the signal line.

The rules for using it are pretty simple:

1.Buy on Green

2.Sell on red

~Happy Trading~

-Profit Programmers
http://www.profitprogrammer.com
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?