RicardoSantos

BinaryDecimalConversion

Library "BinaryDecimalConversion"
Converts decimal to and from binary.

to_binary(number) convert integer to binary string
Parameters:
  • number: int, value to convert.
Returns: string

to_decimal(binary) Converts a binary in a string to decimal.
Parameters:
  • binary: string, binary number in a string.
Returns: int

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.