Noldo

ANN Next Coming Candlestick Forecast SPX 1D v1.0

Noldo Uppdaterad   
WARNING:

Experimental and incomplete.

Script is open to development and will be developed.

This is just version 1.0

STRUCTURE

This script is trained according to the open, close, high and low values ​​of the bars.

It is tried to predict the future values ​​of opening, closing, high and low values.

A few simple codes were used to correlate expectation with current values. (You can see between line 129 - 159 )

Therefore, they are all individually trained.
You can see in functions.

The average training error of each variable is less than 0.011.

NOTE :

This script is designed for experimental use on S & P 500 and connected instruments only on 1-day bars.

The Plotcandle function is inspired by the following script of alexgrover :Since we estimate the next values, our error rates should be much lower for all candlestick values. This is just first version to show logic.


I will continue to look for other variables to reach average error = 0.001 - 0.005 for each candlestick status.

Feel free to use and improve , this is open-source.

Best regards.
Release Notes:
Codes simplified and text dates corrected.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?