BacktestRookies

Upper Timeframe - Repaint Fix

This script is a proof of concept and one possible solution for how to deal with upper timeframe repainting issues. It works for Strategies only.

Strategies that utilize data from upper timeframes can still be subject to repainting issues when forward testing. Users can copy the code and use a similar solution in your own scripts.

For full code commentary, explanations and examples visit the backtest-rookies (.com) website.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?