Nanda86

Pivot Boss - Advanced Volume Indicator

This indicator measures "Compression and Expansion" of current bars volume against 10 day average volume (Can be user defined)

Avg Volume = 10 day avg volume
Wide volume = AvgVolume x 1.25 ( Volume bar will be Blue color)
Narrow Volume = AvgVolume x 0.65 ( Volume bar will be Magenta color)

Yellow line -- 5 bar avg volume
White Line -- 10 bar avg volume


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?