HasanRifat

MA Band Distance Monitor

'MA Band Distance Monitor' indicator is a simple tool for traders who rely on moving averages to make trading decisions. This indicator plots two moving averages of your choice (you can select the type of the moving average), and fills the space between them, creating a "band".
The indicator also generates a table that displays the current price distance from both the fast and slow moving averages, as well as the average of the two. This allows you to quickly assess the strength of the trend and potential entry or exit points.
In addition, the table also shows the average price distance from one to another MA and also the current distance between them, allowing you to compare the current price action to the historical average. This information can help you identify potential trend reversals and assess the overall health of the market.
*** Slow length input must be greater than fast length input, otherwise indicator will produce faulty results

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?