Botnet101

Bias Pivot Point

A simple indicator that uses Pivot Points as a filter and to generate a Directional Bias.


How to use this indicator?
1. Directional Bias
  • Bullish => Closing Price > Pivot Point
  • Bearish => Closing Price < Pivot Point

2. Support / Resistance
Each Pivot Points can be used as Support or Resistance

3. Take Profit Targets
Each Pivot Points can be used as targets for taking profit
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?