loxx

Fourier Extrapolator of Price [Loxx]

loxx Premium Uppdaterad   
Fourier Extrapolator of Price is a multi-harmonic (or multi-tone) trigonometric model of a price series xi, i=1..n, is given by:

xi = m + Sum( a*Cos(w*i) + b*Sin(w*i), h=1..H )

Where:

  • xi - past price at i-th bar, total n past prices;
  • m - bias;
  • a and b - scaling coefficients of harmonics;
  • w - frequency of a harmonic ;
  • h - harmonic number;
  • H - total number of fitted harmonics.

Fitting this model means finding m, a, b, and w that make the modeled values to be close to real values. Finding the harmonic frequencies w is the most difficult part of fitting a trigonometric model. In the case of a Fourier series, these frequencies are set at 2*pi*h/n. But, the Fourier series extrapolation means simply repeating the n past prices into the future.

This indicator uses the Quinn-Fernandes algorithm to find the harmonic frequencies. It fits harmonics of the trigonometric series one by one until the specified total number of harmonics H is reached. After fitting a new harmonic , the coded algorithm computes the residue between the updated model and the real values and fits a new harmonic to the residue.

see here: A Fast Efficient Technique for the Estimation of Frequency , B. G. Quinn and J. M. Fernandes, Biometrika, Vol. 78, No. 3 (Sep., 1991), pp . 489-497 (9 pages) Published By: Oxford University Press

The indicator has the following input parameters:
  • src - input source
  • npast - number of past bars, to which trigonometric series is fitted;
  • nharm - total number of harmonics in model;
  • frqtol - tolerance of frequency calculations.

The indicator plots the modeled past values

The purpose of this indicator is to showcase the Fourier Extrapolator method to be used in future indicators. While this method can also prediction future price movements, for our purpose here we will avoid doing.
Release Notes: Fixed input names

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?