BitcoinJesus-Not-Roger-Ver

Round numbers above and below

Place round number lines by step amount above and below bar
Release Notes: Fixed auto-scaling issue
Release Notes: Added lines within current bar as well
Release Notes: Reverted scale modification since it was buggy
Release Notes: Restricted to forex pairs for now since the step values are different for different asset types
Release Notes: Reduced default nuumber of lines to help with scaling issue

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?