Ichimoku-Trading

Background Color Based on EMA

Hello Traders,

this is a very simple script. It paints the background color based on the close price in reference to an exponential moving average.

If the close is above the EMA the background color will be green.

If the close is under the EMA the background color will be red.

You can adjust colors and the EMA period by yourself.

This little indicator script is just to get a better overview, for example in combination with other indicators.

Hope you guys like this script. Wish you a great trading week.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?