AkifTokuz

Midas S/R Line

Updated: Use the updated version here :Entering precise date and time is cumbersome. New version is much cleaner and simpler. Use Midas-Bar Number indicator to see the bar number.

Plots MIDAS S/R Line on daily and intraday charts using different price values. MIDAS Support Lines can be created using Low values as priceType and MIDAS Resistance Lines can be created using High values.Hour and minute input is not used on daily and higher Tf charts.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Akif TOKUZ
// akifusenet@gmail.com
// MIDAS S/R lines
study("Midas", overlay=true)

sy=input(title="starting year",minval=1980,maxval=2100,defval=2014)
sm=input(title="starting month",minval=1,maxval=12,defval=9)
sd=input(title="starting day of month",minval=1,maxval=31,defval=2)
shour=input(title="starting hour",minval=0,maxval=23,defval=10)
smin=input(title="starting hour",minval=0,maxval=59,defval=0)

priceType=input(title="calculate using 1:hl2 2:high 3:low 4:hlc3",minval=1,maxval=4,defval=1)
start1=iff( year == sy and month == sm and dayofmonth == sd,1,0)
start2=iff( year == sy and month == sm and dayofmonth == sd and hour==shour and minute==smin,1,0)
start = iff (isdwm,start1,start2)

p = iff (priceType==1,hl2,
      iff(priceType==2,high,
        iff(priceType==3,low,hlc3)
      )
    )


v = na(volume) ? 1 : volume

cumV = cum(v)
CumPV = cum(p*v)

startV = valuewhen(start,cumV,0)
StartPV = valuewhen(start,CumPV,0)

midas = (CumPV-StartPV)/(cumV-startV)


plot(midas, color=navy,linewidth=2)