veryfid

Technical Ratings Pro - Pump Wave

This script uses the built in Technical Ratings indicator but interprets the data visually. It plots the results for "total", "MA" and "other" as pump waves. It uses MA to plot a trend line (can be turned off in settings) . Candles are colored to the rating strength and a percentage number was added to the results. For more informations on the Technical Ratings indicator please refer to official documentation.
Release Notes: Minor update includes options to turn off each individual pump wave.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?