spiritualhealer117

Infiten's Regressive Trend Channel

An experiment using Pinescript's candle plotting feature. This indicator performs a linear regression on the lows, highs, and moving average, and plots them all in the form of a candlestick . If the close is below the prediction, the candlestick is red, if the close is above the regression, the candlestick is green. Effective and aesthetic way to analyze trends.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?