RicardoSantos

Multiple Frequency Volatility Correlation

This is a complex indicator that looks to provide some insight into the correlation between volume and price volatility .
Rising volatility is depicted with the color green while falling volatility is depicted with purple.
Lightness of the color is used to depict the length of the window used, darker == shorter in the 2 -> 512 window range.

Release Notes: added a histogram to show last and recent(10 bars) distribution of correlation
Release Notes: updated histogram calculation, it now allows the input length of the aggregation of values, added values display on histogram bars.
Release Notes: added labels with some description.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?