EMCHO

EMCHO Stochastic Range

Custom Stochastic Oscillator with range plot. Can be used to better identify overbought/oversold conditions within a single bar. In addition to the default Stochastic:
  • %K line smoothing algorithm selection;
  • %D line smoothing algorithm selection;
  • %K line high/low plotting;
  • %K line high/low calculation factor (in bars, default 1).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?