wozdux

speed_long_short[WOZDUX]

Indicator of the position growth rate in long and short. Schedule of positions long and short is taken from the stock exchange Bitfinex. The total number of long and short positions shows the total activity of traders and indirectly the total volume of transactions. On the chart of the indicator it is a blue line.

Since we do not study the absolute values of volumes, but the growth rate of volumes, the blue line shows the overall growth rate of all transactions. The red line shows the rate of growth of transactions in the short. The green line shows the rate of growth of transactions in the long.

The rate of growth of the absolute value of long positions is the green line. The rate of increase in the percentage of positions in the long light green.Thus, the relative growth of long positions (light green line) actually shows the Delta of the volume , since this is the ratio of the number of long positions to the total number of transactions .

By default, the pair btc usd is used. However, you can change this pair in the indicator settings.

============================
Индикатор скорости прироста позиций в лонг и шорт. График позиций лонг и шорт берется с биржи Bitfinex. Суммарное количество позиций лонг и шорт показывает общую активность трейдеров и косвенно общий объем сделок. На графике индикатора это синяя линия.

Поскольку мы исследуем не абсолютные значения объемов, а скорость прироста объемов, то синяя линия показывает общую скорость прироста всех сделок. Красная линия показывает скорость прироста сделок в шорт. Зеленая линия показывает скорость прироста сделок в лонг.

Скорость прироста абсолютного значения лонг позиций - зеленая линия. Скорость прироста процентной доли позиций в лонг светлозеленая.Таким образом, относительный прирост позиций лонг ( светлозеленая линия) фактически показывает дельту объема, поскольку это отношение количества позиций лонг к общему количеству сделок .

По умолчанию, используется пара btcusd . Однако в настройках индикатора можно изменить эту пару.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?