ChrisMoody

CM Sling Shot System

Sling Shot System + Even Better System.

I get this email about a Trend Following System that sells for $1000 but I could get it that day for only $500!!!

I watch the video showing this Amazing System which may have taken me an entire minute to figure out the code.

I code it up. And Hey…It’s not a bad system. It’s good for people who may need a Entry Signal to get them in a Trending Move, and KEEP them in a Trending Move while providing a defined Stop.

So I thought I would save the community the Very Fair price of Only $500 for a system that consists of a couple of EMA’s and a few Rules…and give it to you for free.

See Link Below for Main Chart Showing 2nd System!!!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created by ChrisMoody on 10-05-2014
//Known as SlingShot Method that keeps Traders on Trending Side of Market.
study("CM_SlingShotSystem", overlay=true)
sae = input(true, title="Show Aggressive Entry?, Or Use as Alert To Potential Conservative Entry?")
sce = input(true, title="Show Conservative Entry?")
st = input(true, title="Show Trend Arrows at Top and Bottom of Screen?")
def = input(false, title="Only Choose 1 - Either Conservative Entry Arrows or 'B'-'S' Letters")
pa = input(true, title="Show Conservative Entry Arrows?")
sl = input(false, title="Show 'B'-'S' Letters?")

//EMA Definitions
emaSlow = ema(close, 62)
emaFast = ema(close, 38)
//Aggressive Entry or Alert To Potential Trade
pullbackUpT() => emaFast > emaSlow and close < emaFast
pullbackDnT() => emaFast < emaSlow and close > emaFast
//Conservative Entry Code For Highlight Bars
entryUpT() => emaFast > emaSlow and close[1] < emaFast and close > emaFast
entryDnT() => emaFast < emaSlow and close[1] > emaFast and close < emaFast
//Conservative Entry True/False Condition
entryUpTrend = emaFast > emaSlow and close[1] < emaFast and close > emaFast ? 1 : 0
entryDnTrend = emaFast < emaSlow and close[1] > emaFast and close < emaFast ? 1 : 0
//Define Up and Down Trend for Trend Arrows at Top and Bottom of Screen
upTrend = emaFast >= emaSlow
downTrend = emaFast < emaSlow
//Definition for Conseervative Entry Up and Down PlotArrows
codiff = entryUpTrend == 1 ? entryUpTrend : 0
codiff2 = entryDnTrend == 1 ? entryDnTrend : 0
//Color definition for Moving Averages
col = emaFast > emaSlow ? lime : emaFast < emaSlow ? red : yellow
//Moving Average Plots and Fill
p1 = plot(emaSlow, title="Slow MA", style=linebr, linewidth=4, color=col)
p2 = plot(emaFast, title="Slow MA", style=linebr, linewidth=2, color=col)
fill(p1, p2, color=silver, transp=50)
//Aggressive Entry, Conservative Entry Highlight Bars
barcolor(sae and pullbackUpT() ? yellow : sae and pullbackDnT() ? yellow : na)
barcolor(sce and entryUpT() ? aqua : sce and entryDnT() ? aqua : na)
//Trend Triangles at Top and Bottom of Screen
plotshape(st and upTrend ? upTrend : na, title="Conservative Buy Entry Triangle",style=shape.triangleup, location=location.bottom, color=lime, transp=0, offset=0)
plotshape(st and downTrend ? downTrend : na, title="Conservative Short Entry Triangle",style=shape.triangledown, location=location.top, color=red, transp=0, offset=0)
//Plot Arrows OR Letters B and S for Buy Sell Signals
plotarrow(pa and codiff ? codiff : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=30, minheight=30, transp=0)
plotarrow(pa and codiff2*-1 ? codiff2*-1 : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=30, minheight=30, transp=0)
plotchar(sl and codiff ? low - tr : na, title="Buy Entry", offset=0, char='B', location=location.absolute, color=lime, transp=0)
plotchar(sl and codiff2 ? high + tr : na, title="Short Entry", offset=0, char='S', location=location.absolute, color=red, transp=0)