TraderHalai

Heikin Ashi Oscillator

This indicator plots a delta between the Heiken Ashi close price and the regular candlestick closing price as a histogram, which allows you to quickly analyse changes in trend
direction.

It also provides a reverse-engineered closing price for regular candlesticks , to reach in order to maintain the momentum, which allows you to be forewarned of potential pivot points to change in bias in direction.

Feel free to use this indicator to modify and add to your charts as you wish.
Release Notes: Functions to avoid repaint if backtesting. Update to use columns instead of Histogram. Minor cleanup
Release Notes: New Feature: Update script to allow for smoothing function similar to the On-Chart script that has been created also

Release Notes: Added some spicy smoothing methods - Hull Moving Average, Volume Weighted Moving Average and RSI Moving Average
Release Notes: Update info box text to include volatility to assess trend strength
Release Notes: Add grow/fall colours similar to MACD to aid with visual assistance
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?