daisuke_gewinn

GMMA Index

468
The GMMA index is the EMA line position count.

The GMMA feature value visualization.

Long index equal 5 and short equal equal -5 is buy timing.
Long index equal -5 and short equal equal 5 is sell timing.


Japanese articles
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-ema.html


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?