HPotter

3-Bar-Reversal-Pattern Strategy Backtest

This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
January, 2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
That pattern conforms to the following rules:
- It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
- The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
- The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
- Each day must have a nonzero trading range.

Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?