LuxAlgo

Trendlines with Breaks [LuxAlgo]

To complete our previous work on breakouts with pivot point-based levels, we introduce an indicator returning pivot point based trendlines with highlighted breakouts. Users can control the steepness of the trendlines as well as their slope calculation method.

The indicator also includes integrated alerts for trendlines breakouts.

Settings

  • Length: Pivot points period
  • Slope: Slope steepness, values greater than 1 return a steeper slope. Using a slope of 0 would be equivalent to obtaining levels.
  • Slope Calculation Method: Determines how this lope is calculated.
  • Show Only Confirmed Breakouts: Only shows confirmed breakouts when enabled.

Usage

Any valid trendlines methodology can be used with the indicator, users can identify breakouts in order to infer future price movements.


Break labels highlight breakouts and are delayed by length bars (with the exception of breakouts with the dashed trendlines which are not delayed). By default the indicator shows any breakouts, toggling on "Show Only Confirmed Breakouts" will allow showing only significant ones. Note that this will not affect breakouts with the dashed trendlines .

The calculation method of the slope greatly affects the trendline's behaviors. By default, an average true range is used, returning a consistent slope amongst trendlines . Other methods might return trendlines with significantly different slopes.

Stdev makes use of the standard deviation for the slope calculation, while Linreg makes use of the slope of a linear regression .


The above chart shows the indicator using "Stdev" as a slope calculation method. The chart below makes use of the "Linreg" method.

Release Notes:
Minor changes.

Get Access to LuxAlgo indicators: https://luxalgo.com

Join our 100k+ community: https://discord.gg/lux
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?