animecummer

Moving Average Panel

This indicator calculates many different moving averages and displays whether they are increasing or decreasing as a panel/table instead of a plot. Rows/columns can be removed from the table as needed in the options menu, there is also a mobile friendly/compact option as well as a location option.

Note: This script is large and may take a few moments to load.

Note: If there is not enough data, will default to bearish /decreasing.

Value Added
  • This is the most complete and transparent moving average panel/table indicator. Unlike things such as the Technical Ratings, you can see what components are increasing or decreasing.
  • There may be some advantage in judging if a trend is likely to reverse or not based on the MA's with less lag.
  • Good for quick screening of charts.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?