BarsStallone

Support/Resistance V2 Indicator

BarsStallone Pro Uppdaterad   
With this support and resistance indicator, if you want more levels just change the timeframe it looks at in the settings. It will pull the SR levels off the timeframe specified in the settings. Note: SR1 and SR2 timeframe should match.
Release Notes:
Updated to Pinescript V4 and added the ability to select the timeframe for support and resistance levels. Default is 15 min levels.
Release Notes:
Updated script with the ability to extend lines to the right and added the ability to add an alert when a new SR level is created. Setting higher timeframe levels now scales the chart correctly. It is recommended to set the timeframe on "Same as Symbol". The best way to add price alerts are to click on the chart at the level and manually add the price alert. Extending lines manually also works well by dropping a horizontal line at the level if you want to continue to monitor that level after the line ends.
Release Notes:
Fixed issue with repainting when viewing higher timeframe levels.
Release Notes:
Fixed zoom issue
Release Notes:
Chart zoom adjustment
Release Notes:
Updated with line color change options. Higher timeframe levels has been moved from alpha to beta testing for with trend breakout levels.
Release Notes:
Code updated to pine V5 and repainting eliminated by @christofferka
Release Notes:
Publishing correction

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?