aamonkey

Moving Average Slope [aamonkey]

This indicator tries to identify ranging and trending markets.

It measures the angle of a Moving Average in order to filter out ranging markets.

The idea is to only enter a trend following trade if the slope is steep enough.


In order to create this indicator, I used a strategy script from bennef called "Trend Angle BF" and slightly modified it to transform it from an entry/exit indicator to a filter.

The calculations are based on Evergrets "Jurik MA" and angle calculation by KyJ.
Release Notes: Thx to @ahancock I removed redundant code
Release Notes: Updated picture
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?