traderharikrishna

SSL HYBRID Advanced

traderharikrishna Uppdaterad   
SSL HYBRID Advanced

SSL Hybrid is an Advanced version of the default SSL Hybrid by Mihkel00.
Multiple Indicators
 • MACD Crossover Signals
 • EMA 200
 • Bollinger Band
 • Bollinger Band Squeeze
 • ADX Crossover and ADX level
 • CCI Over Brought /Sold
 • Stochastic Over Brought /Sold
 • RSI Over Brought /Sold
CREDITS
 • QQE MOD byMihkel00
 • SSL Hybrid by Mihkel00
 • Waddah Attar Explosion by shayankm
 • Support Resistance LonesomeTheBlue

Indicators On Chart
 • QQE MOD is plotted as Dot below and above the candle and also as Background
 • QQE line is plotted and can be used as crossover to find trend. Flat movement of QQE is Sideways
 • Weak ADX is plotted as a Background color. Same can be verified using Bollinger band Squeeze.
 • EMA crossover can be plotted by selecting MTF MA( multi time frame moving average indicator) Area plot is provided.
 • CCI , Stochastic , RSI signals provided in the table option
 • WAE ( volume indicator ) is shown in Table
 • EMA 200 is plotted and color Represents ADX level and direction. Plots on EMA 200 are ADX crossovers
 • MACD crossovers are represented by Triangles above and below Candles
 • Support Resistance levels are plotted (change settings)
 • Pivot Points are plotted (change settings)
 • Bollinger Bands Plotted
 • EMA 20 and EMA 50 plotted with AREA for additional confirmation


Buy: When the table option shows completely Blue signals in all indicators
Sell: When the table option shows completely Pink signals in all indicatorsWARNING not recommended for lower time frames. Use at your own Risk.
Updates will be released shortly if any. please provide your suggestions to make it more functional indicator.
Release Notes:
Alerts Added for Entry Exit Signals SSL Hybrid and SSL Channel
Release Notes:
Titles renamed
Release Notes:
 • ZERO LAG SMA provided for SSL1 HMA/ZLSMA
 • Chandelier Exit by @Everget is added
 • Low ADX / Sideways Background color changed
Release Notes:
QQE Support indicator enable Disable option
Release Notes:
 • SSl Channel / strategy signals show or disable
 • Show / Hide SSL Hybrid Signals
Release Notes:
SSL Signal Crossover changed to HMA line
Release Notes:
Show SSL HYBRID Signals / SSL Strategy Buy Sell Signals
Added options to show Strategy Signals SSL+QQE+WAE
Release Notes:
Updated BB Squeeze option and QQE Mod Support Indicator
Release Notes:
Changed QQE -Support
 • Merged QQE and WAE to single dot indicator to show on both conditions true
 • Grouping of Inputs for Each indicator
Release Notes:
Strategy Alert Added
Release Notes:
Alerts Configured & Usage:

Advanced:SSL/Channel/EMA/HMA Signal -> Buy/Sell signals for SSL Channel/SSL Hybrid / Ema Crossover / HMA Crossover
Advanced:SSL Channel Buy/Sell -> Buy/Sell SSL Channel Signals
Advanced:EMA20/50 Signal + HMA -> Buy/Sell Signals when MTF EMA is used includes EMA+HMA
Advanced:QQE Crossover -> QQE MOD Buy Sell Signal Alert
Advanced:Hybrid Strategy Alert ->SSL Hybrid Strategy Buy/Sell Signal Trigger when SSL + QQE + WAE is met
Advanced:Buy Sell Alert ->SSL Hybrid Buy/Sell Signal
Advanced ADX:Volatile Sideways ->ADX low Alert (indicates to stop trading in fluctuations and sideways movement)
Advanced: HMA Crossover ->HMA Crossover (Alert when Candle close above or below the HMA Line)
Release Notes:
EMA Arrows Size Changed
Release Notes:
Removed >> Chandelier Exit Due to Resource Issues with Pine Script
Alerts Added >> Table Strength >> Strategy Buy >> Strategy Sell
Release Notes:
Added
 • Supertrend MTF
 • Hull Trend MTF
 • Table Strength Alert
 • Configured Alerts for Strategy SSL+QQE+WAE
Release Notes:
REMOVED -> EMA200
ADX Low value plotted as purple background
Release Notes:
Removed EMA200
Default Settings optimized
EMA + Supertrend + HMA
Release Notes:
Added ->Trend Filter
 • SSL Hybrid Buy Sell Signals
 • Strategy Buy/Sell Signals
Release Notes:
Alerts Updated for Strategy with Trend
Release Notes:
Alerts added
Release Notes:
Fixed Alerts
Release Notes:
Removed Hullsuite, SSL Channel Signals
Added EMA200, HMA(HTF), Super Trend and HMA signals filter for SSL Signals and Strategy signals
plotted green triangle=MACD up, red triangle=MACD dn
plotted green circle=EMA 5,30 Up | red circle=EMA 5,30 Dn

Entry Based on Lower TF with Trend change in Higher TF-HMA and Super Trend
Release Notes:
trend filter update
Release Notes:
Settings tweaked
Release Notes:
**Supertrend 1.2 , 10
**trend signal
Release Notes:
settings
Release Notes:
Added
MACD Settings
Super Trend Color Option
Super Trend Color with QQE
Release Notes:
SuperTrend Buy/Sell Signal
Buy / Sell signal will be shown when Super Trend is enabled in Super Trend settings
(updated to reduce noise)
Release Notes:
Update: Supertrend Buy/Sell Signals Enable/Disable in Supertrend Options
Release Notes:
Supertrend Update
Release Notes:
Supertrend signal fix
Release Notes:
Super Trend Alerts Included as SSL Advanced Alerts
HMA added with Strength
Release Notes:
Changed :
 • SSL Signals Type selection
 • Trend Filter Type selection
Added:
 • HULL Based MTF Signal Filter
 • Super Trend Based MTF Signal Filter
ALERTS MODIFIED:
 • TREND Based MTF Signal Filter ALERT's (HULL / SuperTrend / SSL HYBRID)
 • Removed Strategy Alerts (can be triggered from filters)
 • Added Filter information on Table
Release Notes:
Removed Strength Based HMA line
Added Filter to remove signals during BB Squeeze..
Release Notes:
Bollinger Band/ Keltner Channel plot enabled
EMA/MACD Signals plot as Cross
QQE Background Logic Changed to Fast RSI
Release Notes:
QQE Update
Release Notes:
Added Bollinger Median
Added ADX Sideways Filter to Buy Sell Signals
note: Signals from Filters will be fired as alerts
Signals from Filters will be filtered in sideways and Low ADX
Release Notes:
SSL 2 Changed from dots to line
Release Notes:
SSL HYBRID Alerts are Filtered with sideways and Low ADX, i.e. Alerts wont be fired in Volatile and Sideways situation
Release Notes:
SSL Hybrid Signals Alert will be fired based on Volatile/Sideways Conditions
Exit trade Alert Included. Exit Trades in Volatile and Sideways...
Release Notes:
change in ssl 2 line to dots
low ADX candles now transparent
Release Notes:
QQE Dots and MA Baseline Modified.
Volatile Candles marked Transparent
Release Notes:
ADX Candles Filter option for Candles

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?