Noldo

ANN MACD EURUSD (FX)

Hello , this script is trained with eurusd 4-hour data. (550 columns) Details :

Learning cycles: 8327
AutoSave cycles: 100
Training error: 0.005500 ( That's a very good error coefficient.)

Input columns: 19
Output columns: 1
Excluded columns: 0

Training example rows: 550
Validating example rows: 0
Querying example rows: 0
Excluded example rows: 0
Duplicated example rows: 0

Input nodes connected: 19

Hidden layer 1 nodes: 2
Hidden layer 2 nodes: 5
Hidden layer 3 nodes: 0

Output nodes: 1


Learning rate: 0.6000
Momentum: 0.8000
Target error: 0.0055

NOTE : Use with EURUSD only.
Alarms added.

Thanks dear wroclai for his great effort.
Deep learning series will continue ! Stay tuned.
Regards , Noldo .


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?