kaigouthro

catchChecks

Library "catchChecks"
Type Check for Function Builders to allow Single item to be
passed in, and determine what to do with the item, ie: need an x value?
function that allows label, line, box, float, or even a string..
check item type? string ? 'str.tonumber(_item)' can be in the same
switch as a 'line.get_price(_item, bar_index)' both outputting float
or for pulling a value from simple, array, or matrix, one function
that can switch between them. reduce overhead of many functions.
there are many ways to use this tool, the simplest may be
string/floats on one switch or grabbing colors from line/fill/label
please Share any great recipes you come up with!

typeIs(_temp, _doMeth)
  Input anything..
  Determine what it is.

  Parameters:
    _temp:   (any) Matrix, Array, or Simple Item
    _doMeth: (bool) True for M/A/S , false for int/float/string.. etc..

  Returns: (string) Type of item checked. ('bool' .. or 'array'.. etc..)
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.