Fontiramisu

Range Detector Indicator [Misu]

Fontiramisu Uppdaterad   
█ This indicator shows an upper and lower band based on Highs and Lows.
Depending on this, the indicator interprets a ranging market, an uptrend or a downtrend.

█ Usages:
The purpose of this indicator is to identify when the price is ranging.  
It's also used to identify changes in trends, breaking points, and trend reversals. 
But it can also be used to show resistance or support levels.

█ Features:
> Price Action Change Alerts
> Price Action Change Labels
> Color Bars
> Show Bands

█ Parameters:
Deviation: A parameter used to calculate pivots.
Depth: A parameter used to calculate pivots.
Activate Range Detection: Check the box to activate range detection.
Band% Offset: A factor that is used to vary the bands offset. 
Versionsinformation:
Screen Update.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?