RicardoSantos

[RS]Linear Regression Bands V1

experiment with linear regression , the purpose was to catch break outs early, but it creates to much visual noise

same as version 0 but with added margin filter and signal to mark entrys

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="[RS]Linear Regression Bands V1", shorttitle="[RS]LRB.V1", overlay=true)
tf1 = input(0.125)
smooth = input(4)
prehh1 = nz(hh1[1], high)
prell1 = nz(ll1[1], low)

hh1 = close >= prehh1 ? high : prehh1 - sma(abs(change(high, 1)*tf1), smooth)
ll1 = close <= prell1 ? low : prell1 + sma(abs(change(low, 1)*tf1), smooth)
midline = avg(hh1, ll1)
plot(midline, style=cross, color=black, linewidth=1)
ph1 = plot(hh1, style=line, color=black, linewidth=1)
pl1 = plot(ll1, style=line, color=black, linewidth=1)

margin = input(30) * syminfo.mintick
signalcolor = high-margin > hh1 ? maroon : low+margin < ll1 ? green : gray
signal = high-margin > hh1 ? high+margin : low+margin < ll1 ? low-margin : na
plot(signal, style=circles, color=signalcolor, linewidth=4)