Alex_Dyuk

LPS PLSY INDICATOR for VSA

( Google translation from Russian.)
Signal conditions:
1. There is a bar with an increased volume
2. The next bar after the bar with increased volume closes in the other direction
Arguments:

Comparison period - the period during which the volumes are compared with each other to calculate the bars with the increased volume .

sensitivity of increased volumes - according to the percentrank indicator - the border above which the volume will be considered large, the same as in the Volume on bar VSA indicator - indicator V2 - for clarity of how it works, I recommend looking at it.

efficiency of the next bar - (efficiency of the next bar from 0 to 100) ") - the efficiency of buying or selling on the next bar, bar field with a large volume . If the value is closer to 100, then the bars whose spread corresponds to the inserted volume will be taken into account, if closer to 0, then bars with a small spread and a large volume can be taken into account.
This argument is calculated similarly to the efficiency of bulls and bears for VSA

Attention.
In its original form, this indicator can give a large number of false signals. To filter out false signals, it should be used after studying the theory of VSA .

Russian language

Условия для сигнала:
1. Имеется бар с повышенным объёмом
2. Следующий бар после бара с повышенным объемом закрывается в другую сторону

Аргументы:
период для сравнения – период, на котором сравниваются между собой объёмы, для вычисления баров с повышенным объемом.
чувствительность повышенных объемов – согласно индикатору percentrank – граница выше которой̆ объем будет считаться большим, то же самое, что в индикаторе Volume on bar VSA - indicator V2 – для наглядности как это работает рекомендую посмотреть его.

эффективность следующего бара от 0 до 100 - эффективность покупок или продаж на следующем баре, поле бара с большим объемом. Если значение ближе к 100 то будут учитываться бары у которых спред соответствует вложенному объему, если ближе к 0 то могут учитываться бары у которых спред маленький а объем большой.
Расчёт этого аргумента производится аналогично индикатору efficiency of bulls and bears for VSA

Примечание
В исходном виде этот индикатор может давать большое количество ложных сигналов. Для отсеивания ложных сигналов его следует применять после изучения теории VSA .

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?