Ramtraderbook

Moving average Two Colours

Exponential moving average of 200 periods, which changes color according to the position of the candles.

(200 periods: default configuration Option to change periods allowed)

If the candles are on the EMA , this will have green color, otherwise red color (colors, thickness configurable).

**********************************************************************************************************************************************

Descripción en Español:

Media móvil Exponencial de 200 periodos, la cuál cambia de color según posición de las velas.

(200 periodos: configuración default. Opción de cambio de periodos permitida)

Si las velas están sobre la EMA , esta tendrá color verde, caso contrario color rojo (colores, grosor configurables).

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?