RicardoSantos

Tick Delta Volume

Experimental:
this script only works on live updating bars(market open and live), the longer it runs the more accurate it will be.
displays:
- total intrabar volume processed(may not be equal to volume ).
- last delta tick change in volume .
- this bar delta avg and stdev per tick.
- a overall of all live candles processed avg and stdev of the deltas processed.
Release Notes: added scrolling tick volume "bars"
Release Notes: Major rework:
  • name change to just "Tick Delta".
  • added price delta.
  • added price*volume delta.
  • improved inputs and histogram style options.
  • histogram displays mean and stdev bands.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?